ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL
WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER
Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới
1978 PARTHENAIS, MONTRÉAL
QUÉBEC – CANADA  H2K 3S3

ĐẠO-TỪ PHẬT-ĐẢN
PHẬT LỊCH 2550 – BÍNH TUẤT – 2006
của Đức Trưởng Lão
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
Thượng-Thủ
Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT


Kính bạch Quý Ngài,
Kính thưa Quý vị,

Mùa Phật-đản 2630, Phật-lịch 2550, năm Bính-Tuất (2006), đã về với đại gia-đình Phật-tử trên thế-giới.

Sự đản sinh và hoằng đạo của đức Từ-Phụ Thích-Ca Mưu-Ni đã được ghi nhiều trong kinh sách, và đã được sự tán dương của chư Thiên và nhân loại từ xưa tới nay.

Với chúng ta, Ngài là con người giáng sinh trong cõi người, nơi cung vua Tịnh-Phạn và Hoàng-Hậu Ma-Gia. Ngài thấy rõ lẽ sinh tử của con người, xuất gia, chứng đạo, hóa độ chúng sinh. Ngài là bậc siêu nhân. Ngài là bậc Đạo sư.

Nhân mùa Khánh-đản, tùy theo tâm-tư, hoàn cảnh, khả-năng, chúng ta làm lễ kỷ niệm Ngài bằng sự chân thành tỉnh thức và nhất tâm. Chúng ta nhất tâm ôn lại những lời Ngài dạy và cố gắng tu-hành đạt đích, trong những lời dạy ấy. Ngài dạy:

“  Khó thay, được làm người,
  Khó thay, được sống còn,
  Khó thay, nghe diệu pháp,
               Khó thay, Phật ra đời !  ”  (PC 182)

Nhận thức theo nhân quả thiện ác, được sinh vào cõi người, được làm người trọn vẹn cũng không phải là dễ. Được làm người trọn vẹn, biết làm trọn bổn phận, nghĩa vụ và vượt qua được mọi tai-chướng của đời, cũng không phải là dễ. Giữa khóm rừng vô minh tà-kiến của đời, được nghe giáo pháp vi-diệu của chư Phật, được gặp thời Phật ra đời hay được thấy đức-tướng bi-trí trang-nghiêm của chư Phật, cũng không phải là dễ.

Tuy chúng ta không được gặp thời Phật ra đời, nhưng, chúng ta đã được làm người, được sống còn, được nghe giáo pháp của chư Phật, được nhìn thấy hình tượng trang-nghiêm của chư Phật, đó là, chúng ta đã có phúc-duyên vô lượng.

Ngài còn dạy chúng ta:

“ Không làm các điều ác,
     Thành-tựu các hạnh lành,
Tâm ý giữ trong sạch,
                   Chính lời chư Phật dạy ” (PC 183)

Muốn giữ vững địa vị “con người là tối thắng”, xứng đáng là con người hiểu biết, chúng ta phải tránh xa những điều xấu, giữ gìn những lời răn của đức Phật, và làm tất cả những việc tốt, đem lại lợi lạc cho mọi người, mọi loài, cho xã-hội. Hành động của chúng ta qua thân, miệng trong sạch, nhưng luôn luôn chúng ta phải gìữ tâm ý trong sạch, vì tâm ý là cội nguồn phát sinh tham, sân, si, làm suy thoái hạnh lành và làm điên đảo thế giới. Ba nghiệp thanh-tịnh là hướng về bến bờ giác ngộ và giải thoát, mà chư Phật thường khuyến tiến.

Qua lời Phật dạy, nhìn vào thế-giới hiện nay và đất nước Việt-Nam hiện nay, chúng ta không khỏi ngậm ngùi, lo sợ.

Trải qua thời gian chiến tranh lạnh giữa tự-do và cộng-sản, tiếp đến chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, động đất, sóng thần, bão lụt, làm cho bao mạng sống bị mất mát, bao tài sản bị tan nát, thế giới bất an và tâm tư con người trên thế giới chưa được yên ổn.

Đất nước Việt-Nam hiện nay, qua những năm, say men chiến thắng, say máu hận thù của những người lãnh đạo cộng sản, nhờ người Việt ở nước ngoài, nhờ các nhà đầu tư ngoại quốc, đem lương tâm, trí óc và tài sản vào, làm cho nền kinh tế Việt-Nam được khởi sắc, một số bộ môn văn hóa được phục hưng, một số nơi được đỡ cực, nhưng, đại đa số người dân chưa thoát khỏi nghèo đói, chưa thoát khỏi sự lừa dối, cướp đoạt, sự cai trị hà khắc, chưa được tự do và còn bị nạn tham nhũng hoành hành khủng khiếp.

Nay mùa Phật-đản, nương theo tinh-thần từ bi, trí tuệ của chư Phật, chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện:

Cầu nguyện thế giới thoát khỏi mọi loại chiến-tranh, thiên tai, đói khổ và được thanh bình lâu dài.

Cầu nguyện, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất  cũng như các đạo-giáo tại Việt-Nam được phục hồi sinh hoạt.

Cầu nguyện, các nhà lãnh đạo cộng-sản Việt-Nam tự biết là bất-lực, tự biết là vô lý, hủy bỏ điều 4 Hiến-Pháp, công nhận đa đảng, bầu cử dân-chủ, đem lại tự do, hạnh-phúc cho toàn dân.

Cầu nguyện anh linh các vị đã mất cho lý-tưởng quốc gia, tự do và đạo-giáo được siêu thoát nơi chân cảnh.

Cầu nguyện, tất cả mọi người, mọi loài thường an lạc.

NAM MÔ VÔ BỐ ÚY NHƯ-LAI