Phật Xá Lợi
Source: "Niệm Phật Cách Nào Chắc Được Vãng Sanh"
Cư sĩ Tịnh Hải biên soạn                           Jan 22, 2005

                                                  
Lóng tay Xá Lợi của Phật Thích Ca