Phật Thành Đạo
   với
Cảm Niệm Ngày
( *)  Thích An Hải 

( *)  Thích Chân Tuệ

( *)  Thích Giác Ngôn

( *)  Thích Huyền Tôn

( *)  Thích Minh Diệu

( *)  Thích Nguyên Tạng

( *)  Thích Nữ Giới Hương

( *)  Thích Nữ Liên Chương

( *)  Thích Tâm Minh

( *)   Tỳ Khưu Viên Minh &             Tỳ Khưu Khánh Hỷ


                                                May 27, 2005
( *)  Thích Tâm Tôn                  ( *)  Chơn Hương

( *)  Thích Thánh Minh            ( *)  Giác Nghiêm

( *)  Thích Trí Quảng                ( *)   Phạm Kim Khánh