Chuyện Thế Gian Thị Phi
Cư-sĩ Chính-Trực

Người ngu trên đời này
Thường nghe lời đồn nhảm
Tin theo rồi loan truyền
Sinh phiền não khổ đau

Ngưòi trí không quan tâm
Chuyện thế gian thị phi
Không loan truyền tin đồn
Tâm an nhiên tự tại