Gắng Giữ

Tâm Thanh Tịnh
Cư-sĩ Chính-Trực

Ngày mai ai cũng chết
Ngày nay không tranh cãi
Muôn sự không còn mãi
Gắng giữ tâm thanh tịnh

Niệm Phật hay tọa thiền
Nên nhớ lời Phật dạy
Nhứt định không tranh cãi
Gắng giữ tâm thanh tịnh