Một Đóa Hoa Tươi

Cư-sĩ Chính-Trực

Người đời tặng tên đạn
Phê phán và phỉ báng
Người tu tâm dưỡng tánh
Hóa thành đóa hoa tươi

Xin học hạnh của đất
Nhận chịu tiếng thế gian
Thơm tho hay khó ngửi
Hóa thành đóa hoa tươi