Quán Thế Âm Thiền Tự

Trưởng-Lão HT. Thích-Tâm-Châu

Dường đời khấp khểnh với cheo leo,
Chọn kiếp nhân sinh phải gắng trèo.
Một dạ tâm thành theo chính đạo,
Quán Âm hộ độ, gắng tin theo!

Thiền tự mang tên Quán Thế Âm,
Duyên may đưa đến cách âm thầm.
Cảnh yên, hoa lá vui tươi tốt,
Người viếng, lòng trong niệm lặng trầm.

Niệm Phật, tụng kinh với tọa thiền,
Chương trình tu học tiếp liên miên.
Pháp Hoa, Phạm Võng, Dược Sư sám,
Quán niệm Di Đà, chủng tịnh liên.

Đi đứng nằm ngồi tuy phổ thông,
Uy nghi, tế hạnh tạc ghi lòng.
Nói năng cử chỉ như khuôn khổ,
Chính niệm tinh cần ý nguyện chung.

Mỗi ngày hoa lá rụng sân chùa,
Bởi gió lung lay, bởi nắng mưa.
Mỗi sớm tinh sương thiền tọa dậy,
Chổi đưa chậm rãi sạch như lùa.

Mỗi pháp môn tu mỗi ý lành,
Do tâm mình tạo hiện phân minh.
Tinh chuyên giới định sinh chân tuệ,
Giác ngộ, an vui mọi sự thành.

HT. Thích-Tâm-Châu
SanJose ngày 18.08.2003