Sống An Vui

Từ Giao

Bất cứ ai, dù là Phật tử hay không , dù tại gia hay xuất gia, dù thuộc đẳng cấp nào trong xã hội, muốn có cuộc sống an vui lâu dài, nhứt định phải thực hành 3 điều lành:  thân làm điều lành, miệng nói điều lành và ý nghĩ điều lành.

Đây là luật nhân quả vốn vận hành một cách khách quan, không liên hệ gì với thượng đế hay thần linh.  Mình làm mình hưởng, mình làm mình chịu.  Làm lành kết quả vui, làm ác hậu quả khổ.  Sự thật hiển nhiên như thế, đạo lý nhân quả thể hiện một cách không thiên vị trong cuộc sống hằng ngày, nhưng mấy ai nhận ra, tin sâu, và hiểu thấu.

Việc làm lành, lời nói lành và ý nghĩ lành luôn luôn là điều tốt đẹp, lợi ích, do đó, luôn luôn là nguyên nhân của sự sống an vui lâu dài.

1. Thân làm việc lành:
-   Tôn trọng sự sống, không giết hại
-   Tôn trọng tài sản của người không trộm cướp
-   Tôn trọng hạnh phúc gia đình mình và người, không tà hạnh

2. Miệng nói lời lành:
-   Nói đúng đắn, chân thực, có nói có, không nói không
-   Nói đàng hoàng, ngay thẳng, không thêu dệt, thêm bớt
-   Nói hòa giải, không làm cho người thù ghét nhau
-   Nói lời ái ngữ, chánh ngữ, dịu dàng dễ nghe

3. Ý nghĩ điều lành:
-   Nghĩ điều giúp đỡ, bố thí (không tham lam)
-   Nghĩ điều cảm thông, thương xót (không sân hận)
-   Nghĩ điều chân chánh, sáng suốt (không si mê)

Từ Giao