Sống Hiện Tại An Lạc
Cư-sĩ Chính-Trực


Chuyện xưa đừng nhớ nghĩ
Chuyện nay xin miễn bàn
Chuyện mai còn chưa tới
Sống hiện tại an lạc