Tâm Phật Tâm Ma
Cư-sĩ Chính-Trực

Muốn được tâm Phật
Phải bỏ tâm ma
Thực là đơn giản
Đừng tìm đâu xa