TÁN NGƯỠNG
Hòa-Thượng Thượng-Thủ
Thích-Tâm-Châu

Tác-giả: Hòa-Thượng Thích-Trí-Minh

Nhập đạo đồng chơn chí vút cao,
Trẻ trung tài đức đúng anh hào.
Đạo đời đều đạt hàng thượng thủ,
Danh mãi lưu truyền rạng tợ sao!

Hòa cùng nhân loại có ai hay?
Thượng nhân thị hiện thế gian này!
Tâm dụng từ bi vô lượng tuệ,
Châu du thế giới nhẹ đường mây.

Thăm viếng Âu châu với Bắc Âu,
Nhân duyên tương hội quá cơ mầu!
Gặp Ngài sung sướng lòng khôn kể,
Chúc Ngài sống khỏe mãi dài lâu.

Tỳ-kheo Thích-Trí-Minh
GHPGVNTN & CHÙA KHUÔNG VIỆT NA UY
(Pháp Âm, Vu Lan PL.2547, 2003, Trang 29)