Thành Công Hay Ngộ Đạo
Cư-sĩ Chính-Trực

Người không sương gió,
khó thành công.

Người không khổ đau,
sao ngộ đạo.