THUYẾT PHÁP VỚI GIỌNG CA

Đại-Lão Hòa-Thượng
Thích-Minh-Châu


Này các Tỷ-kheo, người thuyết pháp với giọng ca kéo dài có năm điều nguy hại .  Thế nào là năm?

- Tự mình say đắm trong âm giọng ấy;

- Làm người khác say đắm   trong âm giọng ấy;

- Các gia chủ phê bình: Các Sa môn Thích tử này cũng ca hát như            chúng ta ca hát, 

- Vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện  nên mức thiền định   của vị ấy bị gián đoạn;

- Làm gương xấu để các thế   hệ sau bắt chước.


HT.Thích-Minh-Châu
Tăng Chi Bộ Kinh V.209