Từ Bi Xoá Hận Thù

Lấy oán báo oán
Oán nghiệp chập chùng
Lấy ơn báo oán
Oán nghiệp tiêu tan
* * *

Thắng lợi sinh thù oán
Thất bại chịu khổ đau
Không hơn thua thắng bại
Sống an nhiên tự tại
* * *

Người hơn thì thêm oán
Kẻ thua ngủ chẳng yên
Hơn thua đều xả bỏ
Giấc ngủ được bình yên
* * *

Hận thù diệt thù
Đời đời không thể có
Từ bi xóa hận thù
Định luật đúng thiên thu