An lạc & Hạnh phúc
Giác ngộ & Giải thoát
PHẬT-HỌC
TỊNH-QUANG
108-123 RAILROAD ST., BRAMPTON, ON, L6X 1G9, CANADA
Tel.: 647-828-1016
   Email: cutranlacdao@yahoo.com

SỐ RA MẮT
12-5-2006
Đại-Lễ Phật-Đản PL. 2550

Trình bày và ấn loát
Trần Văn Tám & Ngô Tú Hương
& Transprinting

TẬP-SAN
Phật-Học Tịnh-Quang
Chân-Thành Tri-Ân
Chư Tôn-Đức Trưởng-Lão
Hòa-Thượng, Thượng-Tọa,
Đại-Đức Tăng Ni
Cùng Chư Phật-Gia Cư-sĩ:

Thích Tâm Châu, Thích Minh Châu, Thích Thanh Từ, Thích Nhất Hạnh, Thích Trí Minh, Thích Bảo Lạc,  Thích Như Điển, Thích Nguyên Tạng, Thích Nhật Từ, Thích Phước Huệ, Thích Huyền Không, Thích Chân Tuệ, Thích Nữ Hương Trí, Bình Anson, Carol, Chính Trực, Giác Hương Lê Diễm Trinh, Giác Thắng, Giác Tịnh, Minh Tâm, Nhân Hương, Phạm Kim Khánh, Tâm Diệu, Trần Tuấn Mẫn, Thiện Tâm, Thảo Trang, Từ Giao.

Phật-Học Tịnh-Quang số 2:
ĐẠI-LỄ VU-LAN (8-2006)

MỤC LỤC