Tư TưởngNếu bạn có thể chăm lo công việc
riêng của mình và không xen vào
công việc của ngưòi khác thì quả
là tốt đẹp.
***

Không nên nhìn lỗi người
Người làm hay không làm
Hãy tự nhìn chính mình
Có làm hay không làm
***

Cốt tủy của đạo Phật là sự bao dung,
là giáo lý hướng con người đến một
đời sống thiện lành, an lạc và hữu ích.
***