Cách Nói Cách Nghe                   
Cư-sĩ Chính-Trực

Người biết cách nói
Là người đi gieo
An lạc hạnh phúc
Người biết cách nghe
Là người đạt được
Niết bàn giải thoát
*
Người biết cách nói
Là người đi gieo
Kinh nghiệm tư tưởng
Người biết cách nghe
Là người thu lượm
Kho tàng trân bảo