Chư Tổ Dạy
Người sống nên lo tu bồi công đức, vì nếu đợi đến chết mới hưởng công đức của thân nhân và người hộ niệm thì phước báo chẳng có bao nhiêu đâu. Người chí thành hộ niệm thì hưởng nhiều, mà người chết thì hưởng rất là ít.
*
Trọng Phật mà không nghe Pháp của Phật, thì chưa phải là đệ tử chân chính của Phật. Vì không nghe Pháp thì làm sao tu hành theo Phật dạy được?
*
Phật dạy mà không học, không theo thì sống trong vô minh phiền não, không hiểu rõ đúng sai thì bao giờ giải thoát được, làm sao có thể về cõi thanh tịnh được .


You will know
when you really love someone
when you want him/her to be happy
even if their happiness means
you are not a part of it.


GP