Lỗi Mình Lỗi Người
             Cư-sĩ Chính-Trực

Lỗi người không nên nhìn
Người làm hay không làm
Lỗi mình nên tự xét
Có làm hay không làm