Lạy Đức Thế Tôn,
là người con hiếu,
cần nên làm sao,
ăn ở hết lễ,
từ tâm cúng dường,
đền ơn cha mẹ.

Kinh Hiếu-Tử
Trưởng-Lão
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu dịch
từ chữ Hán ra chữ Việt

Lời Phật Dạy
Không làm các điều ác
Gắng làm các việc lành
Luôn tu tâm tịnh ý
Đó là lời Phật dạy
                           *
Sống chung đụng nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên
Sống hoàn toàn an tịnh
Là phước đức lớn nhất.
                           *
Được phụng dưỡng cha mẹ
Yêu thương gia đình mình
Nghề lành tự nuôi sống
Là phước đức lớn nhất.
                           *
Biết khiêm cung, lễ độ
Thân cận bậc hiền thiện
Dự pháp đàm học hỏi
Là phước đức lớn nhất.

GP