Mùa Báo Hiếu

Mùa Báo Hiếu đã về trong truyền thống,
Tùy nhân duyên, biểu lộ tấm chân thành,
Với lời kinh, niệm Phật và nhập thiền,
Cầu siêu độ cho cửu huyền thất tổ.

Không hiểu  thấu vô thường, vô ngã, khổ,
Vướng vô minh duyên nghiệp mãi quay cuồng,
Tâm buông lung như ngựa thả không cương,
Thân, miệng, ý đắm say chiều dục vọng.

Với cuộc sống như thoi đưa, như ảo mộng,
Danh, sắc, tài, có có với không không.
Trả nợ đời, không ít lúc đau lòng,
Nơi vĩnh cửu cũng lắm điều nghĩ tưởng.

Dòng sinh mệnh nối theo không hạn lượng,
Công ơn đền, qua một nén tâm hương.
Xin hồng ân Tam Bảo khắp mười phương,
Tiếp sinh-chúng cùng về nơi giải thoát.

Mùa Vu Lan, Phật Lịch 2549 (2005)
Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu