An lạc - Hạnh phúc
Giác ngộ - Giải thoát
Phật-Học
Tịnh-Quang
Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ
108-123 Railroad St,
Brampton, ON, L6X 1G9, CANADA
Tel.: 647-828-1016
Email: cutranlacdao@yahoo.com

Trình bày và ấn loát
Trans Printing Inc

Tập-San
Phật-Học Tịnh-Quang
Chân-Thành Tri-Ân
Chư Tôn-Đức Trưởng-Lão
Hòa-Thượng, Thượng-Tọa,
Đại-Đức Tăng Ni
Cùng Chư Phật-Gia Cư-sĩ:

Thích Tâm Châu, Thích Thanh Từ, Thích Minh Châu, Thích Nhất Hạnh, Thích Bảo Lạc,  Thích Như Điển, Thích Nhật Từ, Thích Nguyên Tạng, Thích Chân Tuệ, Thích Nhuận Ân, Thích Đồng Thành, Thích Giác Hạnh, Bình Anson, Carol, Bửu Thoại, Chính Trực, Giác Hương Lê Diễm Trinh, Giác Tâm Nguyễn Thành Long, Giác Thắng, Giác Tịnh, Hoàng Liên Tâm, Minh Tâm, Nguyên Thảo, Nguyễn Bích Phượng, Nhân Hương, Phạm Kim Khánh, Tâm Diệu, Tâm Hà, Tâm Minh, Thái Minh Trung, Thiện Nhựt Huỳnh Hữu Hồng, Trần Tuấn Mẫn, Thiện Tâm, Thảo Trang, Từ Giao.

Số 2
ĐẠI LỄ VU LAN 2006
BIẾT ƠN VÀ BÁO ƠN
* * *

(**) Thư Ngỏ
(**)  Tâm Thư
(**)  Thư Độc Giả
(**)  Nghĩa Vụ Con Cái đv Cha Mẹ
(**)  Biết Ơn và Báo Ơn
(**)  The Buddha on His Lotus Seat
(**)  How To Get Rid of Tensions
(**)  Bài Pháp Cho Người Già Bệnh
(**)  Cách Nói Cách Nghe
(**)  Lời Phật Dạy
(**)  Ý Nghĩa Lễ Vu Lan 
(**)  Tượng Vua sám hối
(**) Thế Nào Là Phật?
(**)  Food for The Thinking Mind
(**)  Mẹ Tôi
(**)  Tái Ông Thất Mã
(**)  Transformation
(**)  Phật Dạy
(**)  Tâm Bình Thường
(**)  Thiền Sư và Học giả
(**)  Viên Đá Trong Bàn Tay
(**)  Chư Tổ Dạy
(**)  Parents Wish to Our Dear Child
(**)  Lỗi Mình Lỗi Người
(**)  One of These Days
(**)  Thinh Sắc Như Không
(**)  Người Phật Tử Sợ Cái Gì Nhất
(**)  Thương Tôi Cứ Để Tôi Đi
     Miss Me But Let Me Go!
(**)  Vu Lan Bồn
(**)  Tâm Sự Sau Lễ Vu Lan
(**)  Tu Tướng Tu Tâm
(**)  Tức Tâm Tức Phật
(**)  Mùa Báo Hiếu
(**)  Cách Xưng Hô Trong PGVN
(**)  Cám Ơn Con
(**) Phê Phán Và Tán Dương
(**)  Bát Chánh Đạo
(**)  Mẹ-Quê Hương Của Con
(**)  Bồ Tát Sợ Nhân
(**)  Trang Góp Nhặt
(**) Người  Đời Người Tu
(**)  Trang Tri Ân Bảo Trợ

Đón đọc:
Phật-Học Tịnh-Quang số 3
TẾT NGUYÊN-ĐÁN ĐINH HỢI
(2-2007)