Người Đời Người Tu
Cư-sĩ Chính-Trực

Người đời thực lắm lời
Phê phán và phỉ báng
Người tu không dính mắc
Nước đổ lá môn trôi.