Phật Dạy
"Những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cúng dường cha mẹ với của cải, vật chất, tiền bạc thì không bao giờ đủ để trả ơn cha mẹ.

Nầy các tu sĩ, đối với cha mẹ không có lòng tin thì khuyến khích, hướng dẫn, để cha mẹ an trú vào lòng tin thiện pháp. Đối với cha mẹ theo ác đạo thì khuyến khích, hướng dẫn, để cha mẹ an trú vào chánh đạo. Đối với cha mẹ gian tham thì khuyến khích, hướng dẫn, để cha mẹ an trú vào hạnh bố thí. Như vậy thì những người đó làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha". (Tăng Chi Bộ Kinh)