Phê Phán Và Tán Dương
Cư-sĩ Chính-Trực

Khi nghe lời nói
Phê phán phỉ báng
Khởi tâm tức giận
Tức là châm ngòi
Cho người gièm pha.
*
Khi nghe lời nói
Khen ngợi tán dương
Khởi tâm mừng rỡ
Tức là làm mồi
Cho người nịnh hót.