Tâm Bình Thường Là Đạo

Triệu Châu hỏi Ngài Nam Tuyền:
-Thế nào là đạo?
-Tâm bình thường là đạo
      Sư liền đại ngộ.