Thế nào là Phật?
Có một vị tăng hỏi Ngài Triệu Châu:
-Thế nào là Phật?
-Ăn cháo chưa?
-Ăn cháo rồi.
-Rửa bát đi.
Vị tăng liền đại ngộ.