Thinh Sắc Như Không
Cư-sĩ Chính-Trực


Mắt trông thấy sắc rồi thôi,
Tai nghe thấy tiếng  nghe rồi thì không.
Trơ trơ lẵng lặng cõi lòng,
Nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng trầm luân.
*
Mắt thấy sắc thấy rồi thì dính.
Tai nghe tiếng nghe rồi thì mắc.
Tam bành lục tặc trong lòng,
Nặng nề ta lọt vào vòng tử sanh.
Not other’ opposition
Nor what they did or failed to do,
But in oneself should be sought
Thing done, thing left undone