TỪ BI & TRÍ TUỆ
An-Lạc Hạnh-Phúc & Giác-Ngộ Giải-Thoát
Phật Pháp Tại Thế Gian


KÍNH-MỪNG ĐẠI-LỄ VU-LAN
Phật-Học Tịnh-Quang
SỐ 2 - PHẬT-LỊCH 2550 - NĂM BÍNH-TUẤT 2006

Muc Luc