THẾ NÀO LÀ PHẬT?

Đại Mai hỏi Ngài Mã Tổ:

- Thế nào là Phật ?
- Phật tức Tâm, Tâm tức Phật.

Sư liền đại ngộ.