NGHI THỨC BỐ TÁT
TẠi GIA BỒ TÁT GIỚi
Thích Đức Niệm Soạn Dịch


THAY LỜI TỰA

Trong thời mạt pháp này, trí óc con người ngày một phát triển tinh tế, quỉ quyệt.  Theo đó, phương tiện nhu cầu đời sống vật chất trở nên tiện nghi phong phú hơn.  Trong lúc con người chú trọng về vật chất để cho xác thể được nhiều hưởng thụ, ngược lại phần bồi bổ tâm linh ngày một sa sút, làm đảo lộn giá trị tinh thần.

Ngày xưa, người ta ca tụng những bậc hiền đức, nêu cao phẩm hạnh thanh cao khí tiết; người ta khích lệ truyền dạy những điều nhơn nghĩa luân thường; người ta tán thưởng phong hóa đạo đức.

Nhờ vậy, nên cuộc sống đơn giản, nhưng hòa điệu an lành hạnh phúc.  Ngày nay trái lại, con người thích ca tụng kẻ nhiều thế lực mưu kế lợi danh, hò reo vui mừng đấm đá giỏi, ca nhảy hay.

Theo đà sức mạnh vật chất, thế lực lấn át đạo lực; uy thế mưu kế chinh phục làm con người phải quay cuồng vật lộn với máy móc cho đến lúc thân tàn sức kiệt mà chẳng biết ngày nào mới có được đời sống thảnh thơi.

Cái thời đại mà trong đó ai có nhiều thế lực, hoặc dựa được nhiều thế lực thì tự hào tự cao, tự lấy làm hãnh diện.  Vì vậy, tiền bạc, thế lực là sức mạnh quyết định danh phận con người, khiến cho con người phải đua đòi theo đó, nên thiếu vắng cái tiết tháo thanh cao quân tử của tiền nhân thuở trước “An bần lạc đạo.  Sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui”.  Kinh Đại Tập nói: 

“Trong thời mạt pháp, có những vua, quan, cư sĩ, ỷ mình giàu sang quyền thế, sanh tâm khinh mạn, cho đến đánh mắng người xuất gia. Nên biết những kẻ gây nghiệp ấy, sẽ bị tội đồng như làm cho thân Phật chảy máu”.

Trong kinh Đại Bi, đức Phật bảo:  “Này A-Nan!  Khi ta Niết Bàn rồi, trong thời gian năm trăm năm rốt sau, vào thời mạt pháp, số người giữ giới y theo chánh pháp lần lần tiêu giảm; các bè đảng phá giới làm điều phi pháp ngày tăng thêm nhiều.  Do chúng sanh phỉ báng chánh pháp, gây nhiều ác hạnh, nên phước thọ bị tổn giảm, các tai nạn kinh khiếp nổi lên”.

Luận Tần Bà Sa nói: “Kẻ nào biết giữ giới, sanh tâm bi mẫn, bố thí cho chúng sanh, trì trai giới hạnh, thì quyết định không gặp tai nạn đói nghèo trong đời sau”.  Hành giả chuyên tâm trì trai giữ giới thì hiện đời được an lành, và sau khi bỏ thân này biết được mình sẽ đi về cảnh giới an vui.

Kẻ sĩ thức thời khi công thành thân thoái.  Đối với các bực thanh cao đạo hạnh thì tiền bạc lợi danh là bụi dính trong con mắt.  Nên vinh hoa phú quý không đổi được khí tiết thanh cao của bậc hiền nhân.  Thế lực chỉ một thời với thời gian, còn đạo lực khắp nơi và muôn thuở.

Để đạt thành đạo lực hiền nhân, tức là để trở thành bực thánh thiện, thì hành giả phải thúc liễm thân tâm chuyên cần tinh tấn tu tập.  Căn bản vững chắc của sự tu tập là thọ trì giới pháp.  Thọ giới mà không trì giới, không bố tát thì không phải là người Phật tử.  Đức Phật nói: “Giới như thuyền bè đưa người qua biển khổ; như trăng sáng, như sao Bắc Đẩu cho người bộ hành đi đêm.

Giới như địa bàn, như hải đăng cho thuyền bè giữ biển khơi tìm về bến đỗ.  Giới như ngọc minh châu.  Giới như mặt đất bằng phẳng phì nhiêu, muôn vật từ đó mà sinh trưởng”.

Từ tam thừa Tứ quả cho đến Nhơn thừa Phật quả đều lấy giới pháp làm nền tảng.  Giới pháp còn thì đạo pháp còn.  Còn thọ trì giới pháp thì còn có ngày đạt được đạo quả vô thượng Bồ Đề.

Để đáp ứng lòng mong mỏi của hàng Phật tử mộ đạo ham tu sống trong thời đại tăng ít chùa thưa, tôi, tỳ kheo Quê Mùa, không nệ trí ngu đức kém, mạo muội soạn dịch quyển Tại Gia Bồ Tát này, hầu cho hàng Phật tử tại gia Bồ Tát giới tiện bề bố tát tu trì.

Bố Tát mỗi tháng hai lần, rằm và ba mươi, tốt nhất là cùng đại chúng bố tát.  Nhưng hoàn cảnh hiện nay vì kế sanh nhai, trong kiếp sống tha hương không có phương tiện thuận lợi về chùa, có thầy, cùng bạn đạo để tạo giới tràng bố tát, nên quyển Tại Gia Bồ Tát Giới này tinh yếu ngắn gọn giúp cho hàng cư sĩ đã thọ Bồ Tát giới tự mình có thể bố tát tại nhà với nghi thức đã chỉ dẫn rõ trong quyển giới này.

Có bố tát mới có dịp đọc lại giới pháp đã thọ, mới có dịp kiểm điểm thân tâm, mới có dịp hồi quang phản chiếu, mới có dịp thật biết tâm thân hạnh mình tiến bộ hay thối hóa và mới có dịp đối trước Phật phát lồ sám hối thanh tịnh tinh tiến cần tu.

Nếu người tu học Phật không thọ giới thì không phải là Phật tử, cũng không có cơ hội để tiến tu giải thoát sanh tử luân hồi.  Vì thế, thọ giới mà không bố tát thì không được gọi là Bồ Tát giới, chẳng khác nào như trồng cây trên đá, gieo giống trong sa mạc, thì không mong gì sanh hoa kết trái.

Ngưỡng mong các bậc cao minh thạc đức từ bi chỉ giáo những chổ thiếu xót, để cho quyển giới này được viên mãn hơn.  Khắp nguyện mọi người gần xa sớm mở rộng lòng ra, tin sâu Tam Bảo, thọ trì giới pháp, chóng thành đạo quả vô thượng Bồ Đề.

Phật Đản 2533 - Kỷ Tỵ 1989
                                                                                THÍCH ĐỨC NIỆM

*****


(Đại chúng vân tập chánh điện, người thọ giới trước đứng trước, đứng thứ lớp trang nghiêm).


NIỆM HƯƠNG
(Vị Duy Na cầm ba cây hương quỳ trước bàn Phật niệm hương)

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh (3 lần)

Hôm nay nhân ngày Bố Tát tụng giới.
Đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền
Thành tâm hiến hương cúng dường Tam Bảo
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bến giác.

Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ  Lô Giá Na Phật.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh

(Xá 3 xá rồi cắm hương lên lư, tất cả đều đứng  dậy, chắp tay ngay ngực.  Vị Duy Na xướng, đại chúng tụng theo tiếng khánh).

TÁN PHẬT

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ:  Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:  Nam Mô Ta bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi
A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ Tát.
                                                                                                        (1 lạy)


KỆ TÁN HƯƠNG
(Đại chúng đồng tụng theo tiếng mõ)

Lư hương vừa ngún chiên đàn,
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa.
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh.

Nam Mô Phạm Võng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu.
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,
Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (3 lần)

*****
(Đại chúng Bồ Tát giới ngồi đối diện thành hai hàng.  Vị Duy Na chắp tay cung kính tụng)

Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (3 lần)

Chúng thọ Bồ Tát Giới lắng nghe!
Quy mạng lô xá na.
Mười phương Kim Cương Phật.
Đảnh lễ đức Di Lặc,
Sẽ hạ sanh thành Phật.
Nay tụng ba tựu giới,
Bồ Tát đều cùng nghe,
Giới như đèn sáng lớn.
Soi sáng đêm tối tăm,
Giới như gương báu sáng.
Chiếu rõ tất cả pháp,
Giới như châu Ma Ni.
Rưới của giúp kẻ nghèo,
Thoát khổ mau thành Phật.
Chỉ giới này hơn cả.
Vì thế nên Bồ Tát,
Phải tinh tấn giữ gìn.

Chư Đại Chúng! Nay phần mùa (Xuân, Hạ, Đông) có trăng (không trăng) nửa tháng (một tháng) Bố Tát tụng giới một lần. Chư Đại chúng hãy nên cẩn trọng:  Ngày tháng trôi qua mau như nước dốc, mạng sống cũng theo đó giảm dần, già chết gần kề, nhằm thời mạt pháp, nhơn lúc còn mạnh khỏe, hãy nên chuyên cần nhẫn nhục tinh tấn tu các pháp lành.

Chư Phật vì muốn đắc đạo giác ngộ mà nhứt tâm cần cầu tinh tiến siêng tu trì giới, nên chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.  Các vị noi gương theo đó, chớ nên chần chờ.  Ngũ dục thế gian hăm hở cuốn lôi, không khéo bỏ mất cơ hội thiện duyên Bồ Đề.  Ngày nay đã qua.  Mạng sống giảm dần.  Như cá cạn nước. Nào có vui chi!

*****

HỎI: Chúng nhóm chưa? (Vị Duy Na hỏi)
ĐÁP:  Chúng đã nhóm. (Vị đại diện Đại Chúng đáp)

HỎi: Hòa hợp không?
ĐÁP:  Hòa hợp.

HỎi:  Chúng nhóm để làm gì?
ĐÁP:  Để tụng giới Bồ Tát.

HỎi:  Người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh ra chưa?
ĐÁP:  Trong đây không có người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh. (Nếu có thì bảo ra ngoài xong, rồi đáp rằng: - Người chưa thọ giới  Bồ Tát và người không thanh tịnh đã ra)

HỎi: Có bao nhiêu vị Bồ Tát khiếm diện, thuyết dục và thanh tịnh?
Đáp:  Trong đây không có Bồ Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh (Nếu có khiếm diện thuyết dục nên ra thưa:  - Chư Đại Chúng lóng nghe cho. Tôi là Bồ Tát (xưng pháp danh mình) có lãnh giữ dục của Bồ Tát… Những việc làm đúng phép của Tăng.  Bồ Tát… giữ dục và thanh tịnh.) (lạy 1 lạy, trở về chỗ cũ)

*****
Vị Duy na đọc:
Chư đại chúng! Hãy chắp tay lóng nghe! Nay tôi sắp tụng lời tựa về pháp Đại Thừa của chư Phật. Đại chúng lẳng lặng lóng nghe.  Trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối.  Sám hối thời được an vui, nếu không sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng.  Người không có tội thì yên lặng.  Vì yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh.

Chư Đại Chúng lóng nghe!  Sau khi đức Phật diệt độ, trong thời mạt pháp, nên phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa.  Ba La Đề Mộc Xoa chính là giới pháp này. Người trì giới này như đi trong đêm tối gặp đèn sáng, như người nghèo được của báu, như bệnh được lành, như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà. Các vị nên biết rằng giới pháp này là bậc thầy sáng suốt của đại chúng, không khác đức Phật còn ở đời. 

Nếu không có lòng sợ tội, thì tâm lành khó nẩy nở.  Cho nên kinh có lời dạy:  Chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không tội.  Giọt nước dù nhỏ lần lần đầy cả chum lớn.  Lúc tạo tội chừng trong giây phút, mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục.  Một phen bị đọa lạc mất thân người, thì muôn đời khó đặng lại thân.

Sắc trẻ chuyển biến không dừng, dường như ngựa chạy.  Mạng người vô thường, mau hơn nước dốc.  Ngày nay dầu còn, khó bảo đảm được ngày mai.  Đại chúng mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn.  Chớ biếng nhác trễ lười, phóng túng ngủ nghỉ.  Ban đêm phải nhiếp tâm niệm Phật, tham thiền, chớ để thời gian nhàn không luống qua vô ích mà sau này phải ăn năn không kịp.

Đại chúng!  Mỗi người nên nhiếp tâm cung kính y theo giới pháp này mà tu hành, chuyên cần học tập.

Chư đại chúng!  Nay là ngày thứ 15 (Nếu tháng thiếu thì nói là: Ngày thứ 14) có trăng (không trăng) làm phép Bố Tát, tụng Bồ Tát giới.  Đại chúng nên nhất tâm nghe kỹ.

Ai có tội thời phát lồ.  Người không tội thời im lặng. Vì im lặng nên biết đại chúng thanh tịnh, có thể tụng giới Bồ Tát.

Tôi đã tụng lời tựa  của giới Bồ Tát rồi.  Nay xin hỏi trong đại chúng đây có được thanh tịnh không? (hỏi 3 lần)

Thưa Đại chúng!  Trong đây thanh tịnh, vì yên lặng, việc này xin nhận biết như vậy.

Nam Mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

ĐỨC PHẬT KIẾT BỒ TÁT GIỚi

Thuở ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác, trong khi ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài bắt đầu kiết “Bồ Tát Giới”.  Ngài dạy rằng:

Hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, Tam Bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo.  Hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm giới.

Liền đó, từ nơi kim khẩu của đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng.  Bây giờ có đến trăm vạn ức đại chúng, các Bồ Tát, mười tám Phạm Thiên, sáu cõi trời Dục, mười sáu Đại Quốc Vương đồng chấp tay chí tâm nghe đức Phật tụng giới pháp đại thừa của tất cả chư Phật.

Đức Phật nói với các vị Bồ Tát rằng:
Nay ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giới pháp của chư Phật.  Tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm, nhẫn đến các Bồ Tát Thập Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim Cương, Thập Địa cũng tụng giới ấy.  Vì thế nên giới quang từ miệng ta phóng ra.  Phóng ra là vì có nguyên do, chớ chẳng phải vô cớ.  Giới quang ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen; chẳng phải sắc pháp cũng chẳng phải tâm pháp; chẳng phải pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhơn, pháp quả.  Nó chính là bổn nguyên của chư Phật, là căn bổn của chúng Phật tử.   Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp này.

Chúng Phật tử hãy lóng nghe!  Nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là Quốc vương, Thái tử, các Quan chức hay Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, không luận là chư Thiên cõi sắc, cõi Dục; không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ hay hàng nô tỳ; cũng không luận là tám bộ quỷ thần, Thần Kim Cương, hay là súc sanh, nhẫn đến kẻ biến hóa, hễ ai hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư thì đều thọ được giới, và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất.

*****

SÁU GIỚi TRỌNG CỦA TẠi GIA BỒ TÁT

Đức Phật bảo các Phật tử rằng:  Tại gia Bồ Tát có sáu giới trọng và hai mươi tám giới khinh.  Nếu người đã phát tâm thọ giới Bồ Tát mà không trì tụng những giới này thì người ấy không phải là Bồ Tát, không phải là Phật tử.  Tất cả tại gia Bồ Tát đã học, sẽ học và đang học cũng tụng như thế.  Vậy tất cả tại gia Bồ Tát phải hết lòng cung kính tôn trọng phụng trì.

Đức Phật dạy sáu giới trọng của Bồ Tát tại gia là:


1. GIỚi SÁT SANH

Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ tại gia Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, đối với sinh vật dù nhỏ nhít như loài trùng kiến cũng không được tự mình giết, bảo người giết, khen tặng sự giết, tùy hỷ nhơn giết, duyên giết, cách thức giết.  Tất cả loài hữu tình không được cố ý giết.  Là Phật tử Bồ Tát phải luôn luôn có lòng từ bi hộ mạng, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh.  Người thọ Bồ Tát giới rồi mà tự mình giết, hoặc bảo người giết, người ấy liền mất giới Bồ Tát, Noãn vị còn không thể đạt được huống nữa là tứ quả Thanh Văn, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm v.v…Người ấy gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não, sẽ bị đọa.

2. GIỚi TRỘM CẮP

Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ giới Bồ Tát rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, tuyệt đối không được trộm cắp, cũng không được bảo người trộm cắp, phương tiện trộm cắp, nhơn trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp.  Tất cả tài vật có chủ hoặc của quỷ thần, hoặc của kẻ giặc cướp, dù vật nhỏ đến một xu cũng không được dối, gạt, lén lấy.  Là Phật tử phải luôn luôn có lòng từ bi bố thí, hiếu thuận, giúp người an vui.  Nếu phá giới này thì người ấy liền mất giới Bồ Tát, Noãn vị còn không được, huống nữa là tứ quả Thanh Văn.  Người ấy gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não, sẽ bị đọa.

3. GIỚi VỌNG NGỮ

Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được tự mình nói dối, bảo người nói dối, thấy người nói dối mà vui mừng theo.  Cho đến hoặc nhơn nói dối, duyên nói dối, cách thức nói dối.  Là Phật tử Bồ Tát nên nghĩ rằng: 

Ta đã được quán bất tịnh, có thể đạt đến quả vị A Na Hàm, nên phải luôn luôn chánh ngữ, chánh kiến và cũng làm cho chúng sanh chánh ngữ chánh kiến.  Nếu phá giới này, người ấy liền bị mất hết các giới.  Noãn vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả Thanh Văn.  Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não, sẽ bị đọa.

4. GIỚi TÀ DÂM

Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù vì phải thân mạng và cuộc sống cũng không được tà dâm, cho đến với súc sanh, quỷ thần, tiên thiên.  Là Phật tử phải có lòng hiếu thuận, giữ thân tâm chân chánh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người.  Nếu phá giới này, người ấy liền mất hết các giới.  Noãn pháp còn không đạt được huống nữa là quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm.  Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não, sẽ bị đọa.

5. GIỚi NÓI LỖI CỦA TỨ CHÚNG

Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được nói tội lỗi của tứ chúng:  Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di.  Cũng không nên khen mình chê người.  Là Phật tử Bồ Tát lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh, nhận xấu nhường tốt.  Nếu người phá giới này thì liền mất hết tất cả giới, sẽ không đạt được Noãn pháp huống nữa là quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não, sẽ bị đọa.

6. GIỚi BÁN RƯỢU

Phàm người Phật tử đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù vì thân mạng và cuộc sống cũng không được bán rượu.  Tất cả rượu đều không được bán.  Tự mình hoặc bảo người, hoặc làm nhơn duyên phương tiện, hoặc tùy hỷ cho người bán đều phạm tội.  Là Phật tử lẽ ra phải làm cho chúng sanh được giống trí huệ.  Trái lại đem rượu là giống si mê điên đảo cho người uống, nên liền phạm tội, các giới khác cũng theo đó mà mất hết.  Người phạm tội như thế sẽ không được Noãn pháp, huống nữa là quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm.  Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não, sẽ bị đọa.
*****

HAI MƯƠI TÁM GIỚi KHINH

Tiếp theo đây là hai mươi tám giới khinh.

Đức Phật bảo các tại gia Bồ Tát rằng:

Này các Phật tử! Trên đây là sáu giới trọng của Bồ Tát tại gia, ta đã lược nói, các vị cần phải ngày đêm hết lòng gìn giữ tôn trọng phụng trì chớ để trái phạm, như thế thì sẽ được pháp vị lành thiện hiện đời và đời sau.

Này các tại gia Bồ Tát!  Tiếp theo đây, ta sẽ nói hai mươi tám giới khinh.  Các vị hãy thành tâm thanh tịnh lắng lòng nghe cho kỹ mà phụng trì.

1. GIỚi KHÔNG CÚNG DƯỜNG
CHA MẸ VÀ SƯ TRƯỞNG

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thì được tất cả quỷ thần hộ trì, chư Phật hoan hỷ, sẽ đạt được Bồ Tát đạo.  Khi đã thọ giới rồi, nên phải hết lòng hiếu thuận, cung kính cung dưỡng cha mẹ, cúng dường sư trưởng dù phải hy sinh thân mạng, cho hết tài sản cũng không lẫn tiếc. Nếu ích kỷ, kiêu mạn, sân hận, lẫn tiếc mà không cúng dường cha mẹ, sư trưởng, thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa.

2. GIỚi KHÔNG UỐNG RƯỢU

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thì được tất cả quỷ thần ái hộ, chư Phật hoan hỷ, sẽ đạt thành quả vị Bồ Tát.  Khi đã thọ Bồ Tát giới rồi mà còn đam mê uống rượu, hoặc đưa rượu cho người uống, thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý sẽ bị đọa lạc.  Rượu là nguyên nhân gây ra tội lỗi, làm mất giống trí huệ.  Nếu phạm giới này mà không khởi tâm tàm quý sám hối thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

3. GIỚi KHÔNG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lại vì lòng ích kỷ hờn giận, hận thù, nhờm gớm không khởi lòng từ bi chăm sóc bệnh nhơn.  Nhẫn đến cha mẹ sư trưởng cũng không kính thương chăm sóc, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý.  Chăm sóc bệnh nhân là phước điền thứ nhất trong tám món phước điền.  Nếu đã phạm mà không khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

4. GIỚi TÙY NGHI BỐ THÍ

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thấy người nghèo khổ, sa cơ thất thế đến xin mà không chịu tùy nghi hỷ xả bố thí cho ít nhiều.  Như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý.  Lại cũng không biết khởi tâm tàm quý sám hối, thì phạm tội, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

5. GIỚi KHÔNG KÍNH CHÀO BẬC TÔN TÚC THIỆN TRI THỨC

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải có lòng khiêm tốn hiếu thuận.  Nếu thấy các bậc trưởng lão, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Đại đức, Ưu bà tắc, Ưu bà di, bạn đồng học, đồng hành, cho đến các bậc tôn túc, thiện tri thức mà không khởi tâm cung kính đứng dậy chào hỏi lễ lạy, tiếp rước.  Như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

6. GIỚi THẤY NGƯỜi PHÁ GIỚi CHẲNG NÊN KHINH MẠN

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải chuyên cần nuôi dưỡng tâm khiêm kính.  Đằng này thấy tứ chúng phạm giới lại sanh tâm kiêu mạn, tự nói ta hơn họ, có ý tự cao khinh mạn.  Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý.  Nếu không biết khởi tâm tàm quý sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

7. GIỚi KHÔNG GIỮ NGÀY TRAI CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, mà trong mỗi tháng không tu Bát quan trai, không giữ được sáu ngày chay, không cúng dường Tam Bảo, lại cũng không biết sanh lòng hổ thẹn cần cầu tinh tấn.  Như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì bị tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

8. GIỚi KHÔNG ĐI NGHE PHÁP

Là Phật tử khi phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phàm nơi nào trong khoảng bốn mươi dặm có bậc chơn tăng thạc học thuyết pháp giảng kinh, mà không thiết tha tinh tấn đến cầu nghe học hỏi.  Như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

9. GIỚi THỌ NHẬN VẬT DỤNG CỦA TĂNG

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, cần phải hết lòng hộ trì Tam Bảo, chớ nên xen tâm nhận lãnh vật cúng dường của tăng, hoặc của thường trụ, như:  Ngọa cụ, giường ghế, chiếu mền các vật dụng.  Nếu cố tâm tham lam thọ nhận, thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

10. GIỚi UỐNG NƯỚC CÓ TRÙNG

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải nuôi dưỡng tâm từ bi hộ mạng chúng sanh.  Trái lại, nghi nước có trùng mà không chịu lọc, cố ý uống.  Như thế tại gia Bồ Tát này tổn thất tâm từ bi, phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

11. GIỚi KHÔNG ĐI MỘT MÌNH TRONG CHỖ HIỂM NẠN

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, chớ nên đi một mình trong chỗ hiểm nạn, biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi một mình.  Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

12. GIỚi MỘT MÌNH NGỦ ĐÊM CHÙA NI

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nên tinh tấn giữ gìn thân tâm thanh tịnh, tránh sự nghi ngờ, không được một mình ngủ đêm tại chùa viện chỉ một tăng hoặc một ni.  Nếu phạm, tại gia Bồ Tát này mắc tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

13. GIỚi VÌ CỦA ĐÁNH NGƯỜi

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, đáng lẽ ra phải trưởng dưỡng lòng hỷ xả, trái lại vì tiền của mà đánh mắng tôi tớ, bà con, người ngoài.  Như thế, tại gia Bồ Tát này thiếu tâm từ bi hỷ xả, phạm tội vô ý.  Nếu không biết khởi tâm tàm quý sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

14. GIỚi CÚNG CHO TỨ CHÚNG ĐỒ THỪA DỞ

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải có lòng kính trọng giúp hộ tất cả mọi người, huống nữa là tứ chúng.  Đằng này lại đem thức ăn thừa cúng cho các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di.  Còn riêng mình thì dùng đồ ngon tốt.  Như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý.  Nếu không khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

15. GIỚi NUÔI MÈO CHỒN

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thì phải hộ mạng tất cả chúng sanh, không nên nuôi mèo chồn.  Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý.  Nếu không khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

16. GIỚi NUÔI SÚC VẬT

Là Phật tử khi đã thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lại còn nuôi voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, tất cả loài gia súc, mà không làm phép tịnh thí để cho lại những người chưa thọ giới, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý.  Nếu không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

17. GIỚi KHÔNG CHỨA PHÁP CỤ
CÚNG DƯỜNG

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh mà không lưu tâm sắm sẵn y, bát, tích trượng để cúng dường cho các bậc xuất gia.  Như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Nếu không biết khởi tâm xám hối thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

18. GIỚi GIEO TRỒNG KHÔNG LỰA
CHỖ ĐẤT TỐT

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, vì sự sống cần phải canh tác, mà không chịu tìm chỗ nước sạch, đất ruộng tốt.  Như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý.  Nếu không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

19. GIỚi BUÔN BÁN CHÂN CHÁNH

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, vì sự sống mà phải làm nghề buôn bán.  Lẽ ra, cân, đong, phải đầy đủ; khi đã nói giá không nên rút lời. Trái lại, trước bằng lòng bán, sau lại cân thiếu nói là đủ; đồ xấu nói là đồ tốt; bỏ người nghèo bán cho người giàu; cân lường, lời nói trước sau bất nhứt.  Không chân chánh như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý.  Nếu không biết khởi tâm tàm quý sám hối, thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

20. GIỚi HÀNH DÂM PHI THỜi XỨ

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải biết ái dục là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, quán thân bất tịnh, tiết dục cần tu, không nên hành dâm nơi chốn già lam tự viện và trong những ngày chay lạt.  Nếu không cẩn trọng để phạm, thì tại gia Bồ Tát này mắc tội vô ý, lại không biết khởi tâm tàm quý sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

21. GIỚi BUÔN BÁN TRỐN THUẾ

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nếu vì kế sanh nhai mà phải hành nghề thương mại mậu dịch buôn bán, thì phải sòng phẳng thuế má cho nhà nước, không được lường lọc trốn thuế dối đò. Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

22. GIỚI PHẠM LUẬT NƯỚC

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải thể hiện hành vi tâm niệm đời sống mô phạm, lợi ích cho đời, không phạm luật pháp quốc gia.  Nếu tác hại làng nước, thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý; không biết khởi tâm sám hối cầu tiến, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

23. GIỚi KHÔNG ĂN TRƯỚC KHI
CÚNG TAM BẢO

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải nuôi dưỡng lòng tôn kính Tam Bảo. Đối với thực phẩm như gạo, trái cây, dưa, rau, đậu, tương v.v… không được dùng trước khi dâng cúng Tam Bảo.  Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý; lại không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

24. GIỚi THUYẾT PHÁP NÊN THỈNH Ý TĂNG

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra gặp sư tăng thuyết pháp phải tinh tấn đến nghe học hỏi. Trái lại khinh tâm chê dở tự khen mình thuyết pháp hay, rồi đương nhiên nhận lấy trách nhiệm thuyết pháp mà không thỉnh ý sư tăng.  Như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý.  Nếu không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

25. GIỚi KHÔNG ĐƯỢC ĐI TRƯỚC
NĂM CHÚNG

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, luôn luôn khởi lòng tôn kính bậc xuất gia, không nên lấn lướt đi trước Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na.  Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

26. GIỚi CÚNG DƯỜNG TĂNG
KHÔNG PHÂN BIỆT

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, đối với chư tăng nên thành tâm bình đẳng tôn kính.  Không nên lựa thức ăn ngon, phẩm vật tốt, dành phần về thầy mình.  Nếu không như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý; mà không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

27. GIỚi KHÔNG NUÔI TẰM

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nên nuôi dưỡng lòng từ bi hộ mạng chúng sanh.  Không nên vì lợi dưỡng mà nuôi tằm.  Cũng không nhờ cậy khuyến khích người nuôi.  Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý; không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

28. GIỚi ĐI ĐƯỜNG GẶP BỆNH NHƠN
CHĂM SÓC GỞi GẮM

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lúc nào cũng nuôi dưỡng lòng từ bi bình đẳng.  Khi đi đường gặp người bệnh hoạn, nên khởi tâm thương xót lân mẫn tìm phương săn sóc giúp đỡ, hoặc tìm cách gởi gắm lại cho người địa phương giúp hộ, chớ nên làm ngơ bỏ đi.  Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không khởi tâm tàm quí sám hối, thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

TỔNG KẾT

Đức Phật dạy:  Đó là  hai mươi tám giới khinh mà mỗi tại gia Bồ Tát cần phải cầu học, hết lòng tôn trọng phụng trì.  Các vị hãy lắng lòng nghe cho kỹ!  Sáu giới trọng và hai mươi tám giới khinh này là chuỗi anh lạc, là hương trang nghiêm, vô cùng vi diệu, thơm khắp mười phương, có khả năng ngăn trừ các điều ác, sanh trưởng các pháp lành.  Giới Bồ Tát này là nước cam lồ có năng lực làm tắt lửa phiền não, gội sạch tam ác nghiệp, đưa người trở nên bực thánh thiện, tiến đến đạo quả Niết Bàn.  Các Bồ Tát trong quá khứ, vị lai và hiện tại đều do trì giới pháp này mà được thành tựu đạo quả.  Nay các Bồ Tát tại gia chí tâm phụng trì giới pháp này chắc chắn sẽ được phước đức vi diệu, đạt thành quả vị tịch tịnh giải thoát.

Chư Đại Chúng!  Bồ Tát có hai hạng.  Ấy là xuất gia Bồ Tát và tại gia Bồ Tát.  Xuất gia Bồ Tát thọ trì giới pháp chẳng khó.  Tại gia Bồ Tát phụng hành giới pháp khó hơn.  Vì người tại gia có nhiều nhơn duyên trói buộc, nếu phát tâm giữ trọn thì hiện đời là đấng trượng phu trong cõi nhơn gian, đời sau là bạn hiền của Bồ Tát.

                            KỆ KHEN NGỢi GIỚi PHÁP

Người trí nhiều phước duyên
Chuyên trì giới pháp này
Khi chưa thành Phật quả
Đã được năm điều lợi:
Một là Thập Phương Phật,
Thương tưởng hộ trì luôn.
Hai là lúc lâm chung,
Chánh niệm lòng an vui.
Ba là sanh chỗ nào,
Làm bạn cùng Bồ Tát.
Bốn là những công đức,
Nhờ giới đều thành tựu.
Năm, đời này, đời sau,
Đủ giới đức phước huệ
Vì thế nên Phật tử
Phải phát tâm dõng mãnh
Nghiêm trì giới của Phật
Tròn sạch như minh châu
Là nhịp cầu giải thoát
Là đường đến quả Phật
Người gìn giữ giới này
Phước đức nhiều vô lượng
Hồi hướng cho chúng sanh
Đồng chứng nhứt thiết trí
Nguyện ai nghe pháp này
Đều được thành Phật đạo.

                                     KỆ HỒi HƯỚNG

Trên đài Liên Hoa Tạng
Đức Phật Xá Na Tôn
Lược giảng Tâm Địa pháp môn
Truyền lại chư Thế Tôn
Khinh, trọng phân rành rõ
Tất cả được nhờ ơn.

Nam Mô Phạm Võng Giáo Chủ Lô Giá Na Phật Biến Pháp Giới Tam Bảo.  (3 lần)

                                 KỆ KIẾT THÍNH GIỚi

Trời, A Tu La, Dạ Xoa thảy
Ai đến nghe pháp phải hết lòng
Ủng hộ Phật pháp cho thường còn
Mọi người siêng tu lời Phật dạy.
Bao nhiêu thính giả đến chỗ này
Hoặc ở cõi đất hoặc trên không
Nương theo chánh pháp ngày đêm tu
Xót thương người đời luôn cứu hộ.
Cầu cho thế giới thường an ổn
Pháp trí vô biên lợi quần sanh
Tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ
Dứt hẳn quả khổ vào viên tịch.
Thường dùng giới hương thoa vóc sáng
Luôn gìn định phục mặc che thân
Hoa mầu trí giác khắp trang nghiêm
Khắp xứ, khắp nơi thường an lạc.

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

(Tụng xong, người tụng giới đứng dậy chắp tay ngang ngực thưa: Kính bạch Chư Đại Chúng, nay tôi là…….vâng lệnh Đại Chúng tụng giới, vì ba nghiệp không siêng năng, biếng lâu trậm trễ, khiến Đại Chúng ngồi lâu sanh phiền, nếu có điều chi sai sót, xin Đại Chúng từ bi hoan hỷ cho) – Tất cả Đại Chúng đồng chắp tay niệm:  Nam Mô A Di Đà Phật (1 lần)

BÁT NHÃ TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử!  Thị chư pháp không tướng!  Bất sanh, bất diệt, cất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc, vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí, diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn.

Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú.

Tức thuyết chú viết:  “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ Đề tát bà ha. (3 lần).

                                           TÁN PHẬT

Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly
Trí Phật sáng ngời như trăng sáng
Phật ở thế gian thường cứu khổ
Tâm Phật không đâu không từ bi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (10 lần)

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật (10 lần)

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

                             TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sanh không số lượng,
Thệ nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận,
Thệ nguyện đều dứt sạch.
Pháp môn không kể xiết,
Thệ nguyện đều tu học.
Phật đạo không gì hơn,
Thệ nguyện được viên thành.

HỒi HƯỚNG

Thính giới  công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung.
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ Tát vi bạn hữu.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhứt thiết
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cộng thành Phật đạo.

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

HỒi HƯỚNG CHÚNG SANH

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo

Photo: Tu Viện Quảng Đức
Vi tính:  Giác Pháp    Mar 31, 2005
HT Thích Đức Niệm