Bố Thí
Thiên Hải sưu tầm
Bố Thí:  Tỳ Khưu Hộ Pháp

Bố Thí Ba La Mật:  Thích Trí Siêu (sách)

Bố Thí Độ:  Thích Thiện Thông.

Bố Thí Độ:  Tỳ Khưu Chánh Minh

Bố Thí Nhiều Và Bố Thí Ít:  Tích Chuyện Pháp Cú.

Công Đức Đại Thừa:  Thích Nhất Chân

Hạnh Bố ThíThích Chân Tuệ.

Kinh Bố Thí:  HT  Thích Thiện Châu dịch

Lấy Xả Làm Được:  HT Tinh Vân

Lợi Ích Từ Sự Tích Lũy Phước Đức:  Thích Phước Đạt

Pháp Thí Thắng Mọi Thí:  Tích Chuyện Pháp Cú.

Tìm Hiểu Phước Bố Thí:  TK Hộ Pháp

Về Hạnh Bố Thí:  Bình Anson.

Về Hạnh Bố Thí:  Du Li.

Ý Nghĩa Của Bố Thí Và Cúng Dường:  Thích Nhất Chân
Trang nhà
July 10, 2005