Lễ Nhập Tự Chùa Đức Quang Thuộc GHPGVNTTG (TP.London, Canada) 17-7-2005
Chánh điện chùa Đức Quang
Chư Phật tử khắp nơi
ĐĐ Trụ-Trì Thích-Chân-Pháp hướng dẫn đại chúng
trong ngày Lễ Nhập Tự chùa Đức Quang (17-7-2005)

Chư Tôn Đức Tăng Ni
Đại-Đức Thích-Chân-Tuệ cung thỉnh chư Tôn Đức
Lễ Nhập Tự chùa Đức Quang (17-7-2005)
Xin xem tiếp trang sau 
Chư Tôn Đức Ni
Chư Phật tử Bồ Tát Giới
Chánh điện chùa Đức Quang
Lễ Nhập Tự chùa Đức Quang
Lễ Nhập Tự chùa Đức Quang
Lễ Nhập Tự chùa Đức Quang
ĐĐ Trụ-Trì Thích-Chân-Pháp chào mừng quan khách
ĐĐ Trụ-Trì Thích-Chân-Pháp tác bạch cúng dường Trai Tăng
Thành tâm tri ân Công Đức nhiếp ảnh của ĐH Minh Lợi Phạm Hồng Phúc
(The Web Master of The Garden of Happiness)