Lễ Nhập Tự Chùa Đức Quang GHPGVNTTG
TP London, Canada (17-7-2005)

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Đức Trưởng Lão  HTTT ban đạo từ.
July 29, 2005
Đức Trưởng Lão HTTT Thích Tâm Châu
Đức Trưởng Lão HTTT Thích Tâm Châu và Chư Tăng quang lâm
ĐH Nguyên Thái  Vũ Chu Nhương nhận bằng khen
ĐH Trần Đình Hiệp & Đắc Ngọc nhận bằng khen
ĐH Trí Thiện & Ngọc Cảnh nhận bằng khen
ĐĐ Chân Pháp hướng dẫn Chư Tôn Đức Tăng Ni
tham dự Lễ Trai Tăng
Lễ cúng dường Trai Tăng tại Trai Đường
Quang cảnh chùa Đức Quang (TP London, Canada)
Thành tâm tri ân Công Đức nhiếp ảnh của ĐH Minh Lợi Phạm Hồng Phúc (The Web Master of The Garden of Happiness)