Chú Đại Bi Tiêu Trừ Tai Nạn
HT Tuyên Hóa

Ngay nơi lúc thời tiết nóng bức tột độ mà quý vị không sợ nóng cũng không sợ đường dài núi cao, tới đây tham gia đả thất thì như vậy có điều lợi ích gì chăng?  Sự lợi ích chân chính thường khó diễn bày.  Giống như người uống nước, lạnh hay nóng thì người đó tùy biết.  Duy kẻ có tâm chân thật mới lãnh hội được sự kỳ diệu.  Làm sao thu hoạch được điều lợi ích?  Dùng tâm chân thành niệm danh hiệu Bồ Tát, chân tâm tức là chuyên tâm vậy:

“Chuyên nhất tất linh, phân chi tất tệ.”

Dịch là:

“Chuyên nhất thì linh cảm, phân chia thì bế tắc”

Khi tâm chuyên nhất, tự nhiên cảm ứng đạo giao.  Cái sức cảm ứng đạo giao vốn “bất khả tư nghị”.  Tuy nhiên, tự mình phải dụng công mới được, kẻ khác không thể làm thay mình đặng.  Mình cũng không thể cầu may mà được.  Cũng như cái ví dụ bàn chuyện ăn cơm hay đếm tiền giùm kẻ khác.  Có kẻ cứ kể lể về những thứ dinh dưỡng thế này thế nọ mà tự y chẳng hề chịu ăn thì đồ ăn dù có bổ dưỡng cách mấy y cũng không tận hưởng được.

“Chung nhật số tha bảo,  tự vô bán tiến phần
Y pháp bất tu hành, kỳ quá diệc như thi.”

Dịch là:

Suốt ngày đếm tiền dùm, tự mình không một xu.
Học pháp không tu hành, lỗi lầm cũng như vậy.”

Mình niệm Phật cũng như thế.  Không thể chỉ nói hay bàn luận về công đức niệm Phật là đủ mà phải thật sự niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn; thậm chí nước chảy, gió bay mà trong tai mình cũng chỉ nghe có tiếng niệm Phật mà thôi.  Cho nên nói:

“Hữu tình, vô tình,
đồng diễn Ma Ha diệu pháp.”

Dịch là:

“Loài hữu tình hay vô tình
đều nói diệu pháp đại thừa.”

Nếu mình không thể niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn thì gió có thổi vi vu, nước có chảy róc rách, mình cũng chẳng tài nào cảm thấy được có gì kỳ diệu.  Nên chi phải chân thật niệm.  Lúc niệm đừng để bị vọng tưởng lôi kéo thì mình mới có thể gặt được Pháp ích.  Khi đả thất, quý vị phải biết quy củ của thất, không có quy củ thì không thành phương viên.  Quy củ ấy tức là không nói năng ồn ào để tránh làm chướng ngại kẻ khác tu hành.  Trong thời gian bảy ngày này, mình còn niệm thêm chú  Đại Bi.  Công đức của chú Đại Bi rất khó nghĩ bàn. 

Nếu kẻ không có thiện căn, thì y khó nghe đặng chú Đại Bi.  Bây giờ đại chúng không những đã nghe được tên mà còn thọ trì đọc tụng thêm chú; đủ biết quý vị có đầy đủ thiện căn vun trồng nơi chư Phật từ xưa nay.  Nếu có đại thiện căn như vậy, quý vị không nên coi thường, để kiếp sống này trôi qua lãng phí.  Tôi nhớ khi chùa đả thất lần đầu tiên, mười vị cư sĩ thì tám, chín vị chẳng thể niệm được  chú Đại Bi, nay mười người thì có tám vị là có thể niệm được.  Thật tiến bộ. Tôi kể cho quý vị nghe về công đức của chú Đại Bi như sau: 

Ở Mãn châu có một vị tài chủ, tậu rất nhiều điền sản.  Cứ mỗi năm đến mùa thu thì vị tài chủ này tự mình đi theo bốn, năm xe hàng chở đầy thứ cao lương xuống phố để bán.  Bởi vì từ nông thôn đến thành thị cách hơn 150 dặm, nên một giờ sáng y đã khởi hành.  Đi được nửa đường thì chẳng may gặp cướp, thấy thế y lập tức niệm chú Đại Bi.  Lạ thay! Bọn thổ phỉ bỗng như đui mù không ngó ngàng gì đến xe của y, nên y an toàn qua khỏi tai nạn. 

Đó là một trong những sự linh cảm của chú Đại Bi mà chính tôi chứng kiến.  Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni dạy rằng:  “Kẻ tụng trì chú Đại Bi có thể tiêu trừ tai nạn: lửa không thiêu được, nước chẳng dìm đặng.”  Tôi khuyên quý vị mỗi ngày tụng trì tối thiểu ba lần.  Nếu quý vị không biết niệm thì mau mà học.  Công đức trì tụng chú Đại Bi không những có thể đẩy lui trộm cướp, mà còn tiêu trừ trăm bịnh, thoát chư ma nạn.  Nên quý vị hãy thành tâm tụng trì.

Trích trong “Khai Thị 1”                Dec 31, 2004
Vi tính:  Giác Pháp