Hình Sinh Hoạt  2003 & 2004
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích-Tâm-Châu
cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni tại chánh điện Chùa A Di Đà (11-2003)

Hòa Thượng Thích-Thiện-Nghị, ĐĐ.Thích-Chân-Tuệ
và ĐĐ.Thích Nữ Pháp Long
tại chánh điện Chùa Hoa Nghiêm (11-2003)

Hòa Thượng Thích-Thiện-Nghị và ĐĐ.Thích-Chân-Tuệ
tại chánh điện Chùa Hoa Nghiêm (11-2003)


Đại Lễ Phật Đản Chùa A Di Đà (12-6-2004)
Kinh hành Đại Lễ Phật Đản Chùa A Di Đà (12-6-2004)
Lễ Nhập Tự Chùa
Tịnh Quang Guelph
Lễ An Vị Tôn Tượng
BồTát Địa Tạng
và Bồ Tát Quán Thế Âm
HTTT & Chư Tôn Đức viếng thăm Chùa
Tịnh Quang Guelph 2005
Lễ Phật Đản Chùa A Di Đà
20-5-2005