MỖi TUẦN MỘT CHUYỆN
Trang nhà
Phật Độ Bà Già Bất Tín  

Ông Cấp Cô Độc là người kính tín ngôi Tam Bảo, là đại thí chủ của đức Phật. Nhưng trong nhà ông ta có một bà làm công bất tín. Bà thấy Phật và thánh đệ tử đến nhà ông Cấp Cô Độc thì bà không ưa. Bà nói, “Sa môn Cù Đàm dùng lời huyễn thuật làm cho ông chủ của tôi mê hoặc, mất hết tiền của. Từ nay tôi nguyện không gặp Phật, pháp, Tăng.” Do đó tiếng dữ của bà đồn xa.

Hoàng hậu Mạt Lợi nghe được, cho mời bà Cấp Cô Độc lên vương cung và hỏi, “Tại sao nhà bà là Phật tử thuần thành, kính tín ngôi Tam Bảo, bà lại nuôi một bà già bất tín như thế?”

Bà Cấp Cô Độc thưa, “Thưa phu nhân, xin Phật từ bi cứu độ bà ta.”

Mạt Lợi phu nhân suy nghĩ rồi nói, “Vậy ba ngày nữa ta thỉnh Phật cúng dường. Bà sai bà già đó đến đây, sẽ gặp Phật cứu độ.”

Ba ngày sau, bà Cấp Cô Độc sai bà già đem bình vàng đựng lúa bạc đến để Mạt Lợi phu nhân phụ vào việc cúng dường. Bà già vâng lời mang đến. Vừa lúc đó gặp Phật đi đến. Mạt Lợi phu nhân thỉnh Phật độ bà già.

Phật liền phóng quang đến bà ta. Bà già liền lấy tay che mặt, xoay hướng khác. Phật liền hiện bốn phía. Bà ngước mặt lên trời, Phật hiện lên trời, bà úp mặt xuống đất. Phật hiện xuống đất, bà lấy hai tay bưng mặt và nói, “Xin Phật tha cho con, Phật đừng nhát con.”

Phật dạy ngài A Nan, “Ta không độ được, nhưng La Hầu La sẽ độ được bà.” Lần hiện thần thông này, 500 cung nữ được đắc pháp nhãn tịnh.

Bà già trốn chạy về nhà, nằm trùm mền và nói, “Phật có nhiều huyễn thuật như thế, khiến chủ ta tin theo là phải.”

Phật về, dạy tôn giả La Hầu La lập phương tiện độ bà. La Hầu La vâng theo lời Phật, hóa hiện làm chuyển luân thánh vương có xe bảy báu, ba mươi hai tướng tốt. Năm trăm vị A La Hán biến làm con thánh vương, phóng hào quang bay đến nhà ông Cấp Cô Độc và tuyên bố, “thánh vương ra đời, thái bình thạnh trị.”

Bà nghe thánh vương, thoát mền dậy, nói, “Thánh vương ra đời không tốt hơn Phật ra đời hay sao!”

Bà ra lễ bái thánh vương. Thánh vương chiếu hào quang xuống bà, làm bà trẻ lại, xinh đẹp ra.Thánh vương nói, “Này ông Cấp Cô Độc, hãy trả tự do cho bà già để bà làm cung phi cho thánh vương.” Ông Cấp Cô Độc chấp tay tuân lịnh.

Tôn giả La Hầu La đem bà về chốn Phật. Bà lễ Phật xin xuất gia. Phật giao cho bà Đại Ái Đạo tỳ kheo ni giáo hóa. Bà tinh tần tu tập, một thời gian sau, chứng quả Tu Đà Hoàn.

Thấy thế, ngài A Nan bạch Phật, “Bà già bất tín nay vì sao lại bị làm nô lệ, lại bất tín ngôi Tam Bảo, và nhờ phước đức gì bà được độ.”

Phật dạy: Đây cũng do nhân duyên tiền kiếp ác nghiệp gây ra.

Vô lượng kiếp về trước, trong giáo pháp của Phật Tỳ Bà Thi, có vị Hòa Thượng nuôi một ông đệ tử tỳ kheo tên Hoa Quang. Hòa Thượng thường dạy kinh Bát Nhã, lý nghĩa Chơn Không. Hoa Quang tỳ kheo không hiểu đâm ra hủy bang thầy, nói rằng, “Thầy tôi tán dương những việc trống rỗng. Tôi nguyện kiếp sau không gặp thầy tôi nữa.” Do không hiểu chánh pháp, hủy báng thầy, nên tuy trì giới thanh tịnh mà phải bị đọa nhiều kiếp. Hết tội lại sanh làm người bần cùng hạ tiện, chuyên làm tôi tớ cho người.

Nhưng Hoa Quang tỳ kheo lại có một thầy giáo thọ dạy kinh ông hiểu được, thường tán than thầy giáo thọ thông minh trí tuệ hơn Hòa Thượng của ông.

Phật kết luận: Hoa Quang tỳ kheo là tiền thân của bà già. Hòa Thượng là tiền thân của ta. La Hầu La đời trước là thầy giáo thọ. Và cũng nhờ kiếp trước trì giới thanh tịnh nên nay gặp ta và chứng quả thánh.

Cha mẹ ơn sâu nguyện đáp đền
Ơn thầy ơn bạn cũng đừng quên
Ơn người giữ nước cho sanh chúng
Quyết độ cùng nhau tu tiến lên.Source:  www.quangduc.com
HT Thích Tịnh Nghiêm