Tâm Thư

NAM MÔ BỔN SƯ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quí vị,
Cơ sở Phật học Tịnh Quang Canada hoạt động từ nhiều năm qua với tâm nguyện đem đạo giúp đời, nhằm mục đích giảm bớt sự khổ đau, đem lại an lạc hạnh phúc cho những người hữu duyên.

Người nào thấy được Phật Pháp Tại Thế Gian, người đó cảm nhận được an nhiên tự tại, cư trần lạc đạo, mặc dù bát phong trong cuộc đời vẫn cứ hiện diện khắp nơi!

Cơ sở Phật học Tịnh Quang Canada quyết định truyền bá Chánh Pháp qua các Tập San định kỳ, theo tinh thần bất vụ lợi, ấn tống 3 số mỗi năm, vào các dịp sau:

Tết Nguyên Đán,
Đại Lễ Phật Đản,
Đại Lễ Vu Lan.

Kính mong Quí vị phát tâm bảo trợ phương tiện hoằng pháp này như là một nhân duyên thiện lành Pháp thí, kiến tạo phước đức và công đức, tự độ và độ tha.

Sự đóng góp này tùy tâm, tùy hỷ, dù số tịnh tài rất nhỏ, nhưng tấm lòng vị tha của Quí vị rất lớn, bao la, thì công đức và phước đức sẽ vô lượng. Ví như chỉ một nhân hạt cam gieo trên mảnh đất từ thiện thì sau này kết quả thu được biết bao nhiêu trái cam ngon ngọt.

Quí vị phát tâm hùn phước xin gửi tịnh tài trực tiếp về địa chỉ:

Phật-Học Tịnh-Quang
108-123 Railroad St.,
Brampton, ON, L6X 1G9, Canada

Khi nhận được tịnh tài, chúng tôi sẽ có thư cảm niệm công đức.
Ngưỡng nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo thùy từ gia hộ cho tất cả Quí vị thân tâm an lạc, tu tập tinh tấn và cư trần lạc đạo.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG
BỒ TÁT MA HA TÁT
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM
BỒ TÁT MA HA TÁT

Kính thư,
Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ

Cơ Sở Phật Học Tịnh Quang
Canada đã ấn tống:

1) Cư Trần Lạc Đạo 1 (1999)
2) Cư Trần Lạc Đạo 2 (2000)
3) Cư Trần Lạc Đạo 3 (2002)
4) Pháp Môn Chăn Trâu (2004)
5) Nghi Thức Tụng Niệm (2005)
6) Nghi Thức Sám Hối (2005)
7) Nghi Thức Cúng Linh (2005)
8) Nghi Thức Cầu An Cầu Siêu (2005)
9) PHTQ số 1 (Phật Đản 5-2006)
10) PHTQ số 2 (Vu Lan 8-2006)
11) PHTQ số 3 (Tết Nguyên Đán 2-2007)

Dự định ấn tống:
12) Bát Nhã Tâm Kinh (4-2007)
13) PHTQ số 4 (Phật Đản 5-2007)
14) Pháp Môn Chăn Trâu tái bản 
      (mùa an cư PL. 2551, 7-2007)
15) PHTQ số 5 (Vu Lan 8-2007)