KINH
[**]  Kinh Bốn Mươi Hai Chương
[**]  Kinh Di Giáo
[**]  Kinh Di Lặc
[**]  Kinh Duyên Sinh
[**]  Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đính
[**]  Kinh Thiên Thỉnh Vấn
[**]  Kinh Tội Phúc Báo Ứng
[**]  Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Bồ Đề
[**]  Phật Học Ngụ Ngôn (sách)

LUẬT
[**]  Quy Sơn Cảnh Sách
[**]  Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Thượng Hạ
[**]  Truy Môn Cảnh Huấn I
[**]  Truy Môn Cảnh Huấn II

LUẬN
[**]  Bồ Đề Tâm Lý Tướng Luận
[**]  Du Già Sư Địa Luận Thích
[**]  Nhân Duyên Tâm Luận Tụng
[**]  Phật Học Chính Cương

DỊCH THUẬT  & TRƯỚC TÁC
[**]  Cánh Hoa Tâm
[**]  Đạo Phật Với Con Người (sách)

[**]  Hình Sinh HoạtTrang nhà

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Tâm Châu
Sep 15, 2005